Ep5 S1: A Christmas Message

Ang diwa ng Pasko. Iyon ang Kapakumbabaan ng Anak ng Diyos. Upang maibahagi ang Kanyang banal na buhay, inaanyayahan tayong gayahin ang Kanyang kababaang-loob. Sa pamamagitan ng pagiging mapagpakumbaba, tayo ay naging katulad ng Tagapagligtas.

The spirit of Christmas. That is the Humility of the Son of God. In order to share His divine life, we are invited to imitate His humility. By becoming humble, we become like the Savior.

cancel